Thursday, December 25, 2008

Saad bin Abi Waqas

Saad merupakan salah seorang daripada bapa saudara Rasulullah. Beliau ketika jahiliyahnya, merupakan seorang tokoh yang sangat kaya raya. Ia memeluk Islam ketika umurnya tujuh belas tahun (asa yang mengatakan sembilan belas tahun, ada pula yang mengatakan dua puluh tiga tahun). Beliau memeluk Islam ketika penganut deen ini baru 4 orang, tetapi ada yang meriwayatkan enam, dialah yang ketujuh. Oleh sebab itu, beliau termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun.

Biasanya, orang-orang intelek berasa bosan dengan pelbagai tradisi yang mengongkong kaumnya. Mereka ingin segera keluar dari konkongan itu. Begitu jugalah Saad bin Abi Waqas. Lantaran itu, dia memeluk Islam. Apa yang paling menakjubkan, saat jiwa-jiwa yang beriman ini sudah berinteraksi dengan dakwah, maka imannya akan semakin kukuh dihatinya. Saad telah berkata, ” Tatkala ibuku tahu bahawa aku telah memeluk Islam, dia berkata, ” Kau telah murtad. Demi Allah, jika engkau tidak kembali kepada agamamu semula, saya tidak akan makan dan minum sehingga engkau kembali kepada agama asalmu” lalu aku pun menjawab, ” Demi Allah, jika ibu memiliki seribu nyawa sekalipun, kemudian satu demi satu nyawa itu dicabut keluar, saya tetap tidak akan kembali kepada agama asal saya. Sebaiknya ibu lupakanlah nazar ibu itu.” Maka ibunya pun meneruskan nazarnya itu sehari semalam. Ketika ia melihat perbuatannya itu tidak memberi manfaat apa pun, akhirnya ibunya pun mula makan dan minum. Untuk itu, Allah telah menurunkan ayat ini yang bermaksud:


15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.


Saad bin Abi Waqas kini telah berhijrah dari jahiliah menuju Islam. Ia mula mendampingi Rasulullah. Ketika datang perintah hijrah, maka beliau pun ikut berhijrah. Ketika datang semboyan peperangan, maka ia pun turun sama dalam medan jihad hingga ia hampir menyertai seluruh peperangan. Maka Nabi s.a.w. telah memberinya khabar gembira dengan ganjaran syurga buat dirinya. Ia memiliki beberapa peristiwa menonjol dalam pelbagai peperangan. Salah satunya, ketika Rasulullah s.a.w. berkata kepada pasukannya, ” Akan datang seorang lelaki soleh dari hamba-hamba Allah yang menjagaku.” Perang belum selesai, tetapi tiba-tiba Saad bin Abi Waqas telah berada dekat dengan Rasulullah. ” Apa yang membuatmu datang ke sini?” tanya Rasul s.a.w. ”Semalam saya merasakan akan terjadi sesuatu yang tidak baik, maka saya datang untuk menjagamu,” jawab Saad.

Dalam perang Uhud, beliau merupakan seorang pemanah yang ulung. Rasulullah s.a.w menyerahkan kantung anak panah kepadanya dan berkata, ”Panahlah wahai Quraisyiy, tebusannya adalah ibu dan bapaku.” Rasulullah s.a.w. tidak menyebut bapa dan ibu dalam kejadian serupa ini kecuali untuknya. Baginda s.a.w. telah berdoa untuknya ”Ya Allah, penuhilah permohonannya dan tepatkanlah panahannya.” Maka Saad tidak pernah meninggalkan Rasulullah s.a.w. sesaat pun selama peperangan berlangsung.

Saad bin Abi Waqas terus berjihad bersama para mujahidin hingga datang masa Khalifah Umar Al-Khattab r.a. Pada masa inilah, Saad menjadi panglima. Abu Bakar memang sangat mengambil berat tentang kemaslahatan kaum muslimin, sehingga pada saat-saat menjelang sakaratul maut, ia telah berpesan, ”Wahai Umar, saya berwasiat kepadamu tentang Saad bahawa kebaikan bersamanya. Jika saya meninggal nanti, janganlah kemaslahatan kaum muslimin engkau abaikan kerana apa jua bentuk kesibukan. Saya telah mengetahui apa yang dikehendaki Persia terhadap mereka...”

Berlalulah masa Abu Bakar, Umar kini ingin melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Khalifah pertama. Beliau pun menghimpun para sahabat dari kalangan ahlil halli wal ’aqdi. Beliau mengusulkan kepada mereka jiakalau dirinya yang akan memimpin tentera Islam untuk menghadapi Persia, tetapi mereka mengusulkan agar Khalifah tetap berada di Madinah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalaman. Maka pengganti pun dicari dan pemilihan dilakukan. Seluruh ahlil halli wal ’aqdi sepakat dan bersetuju mengangkat Saad bin Abi Waqas sebagai panglima. Beliau telah diperintahkan untuk membahagikan pasukan muslimin menjadi beberapa kumpulan yang dianggotai sepuluh orang prajurit. Setiap kumpulan dipimpin oleh seorang komandan.

Saad kini telah tampil sebagai seorang panglima. Beliau membuat kem militer di Qadisiah. Sebelum menyerang Persia, beliau memilih lapan orang dari pasukannya di antaranya Nu’man bin Mundzir untuk menyampaikan kepada pihak Persia apa yang diinginkan pasukan muslimin. Nu’man berkata kepada sesama lapan orang yang dipilih itu, ”Jika kalian mahu, saya akan berbicara kepada mereka tentang kalian, atau salah seorang dari kalian yang berbicara.” Tujuh orang yang lain menjawab, ”Bicaralah engakau mewakili kami!”

Ketika sudah berada di Istana Kisra (Raja Persia), sang Raja bertanya,”Apa yang kalian bawa?” Nu’man menjawab, ”Allah telah menganugerahkan kasih sayang-Nya kepada kami dengan mengutus seorang Rasul. Ia memerintahkan kami untuk berbuat baik dan melarang kami mengerjakan keburukan, serta menjanjikan untuk kami syurga. Kami mengajak kalian untuk memeluk agama kami. Jika kalian memenuhi ajakan kami maka kami tinggalkan Kitab Allah agar kalian berhukum dengannya, dan jika kalian menolak maka kalian harus membayar jizyah, dan kalian dalam keadaan terhina. Jika semua ditolak, maka kita bersedia untuk berperang.”

Serta-merta sang Kisra pun bangkit dengan menyebut keburukan-keburukan perilaku dan kebodohan-kebodohan bangsa Arab. Tampillah Mughirah bin Zararah, ”Adapun yang engkau katakan tentang kebodohan dan keburukan perilaku Arab, benar adanya. Namun itu semua dahulu sebelum kedatangan Islam. Adapun sekarang, engkau menyerah atau kau beri jizyah dengan penuh kehinaan.”

Setelah itu, Kisra memerintahkan untuk memberinya tanah. Tanah itu diletakkan di atas kepala semua utusan. Tatkala utusan itu kembali menghadap Saad, dia bertanya penuh kehairanan, ”Apa maksud tanah ini?” ”Allah menjadikan tanah negeri ini milik kita,” jawab mereka.

Kemudian Panglima Saad mengutus lagi utusan lain yang terdiri dari tiga pegawai. Ternyata mereka (Persia) tidak menginginkan sesuatu pun selain perang. Maka pasukan muslimn pun maju bertempur melawan pasukan Persia, dan akhirnya kemenangan bagi kaum Muslimin. Mereka kemudian mengangkat Saad menjadi Raja.

Tatkala Saad bin Abi Waqas tiba di Istana Kisra, ia menjadikan tempat itu sebagai tempat solat. Mengiringi itu, beliau membacakan ayat 25-29 dari suah Ad-Dukhan yang bermaksud:


25. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,
26. Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,
27. Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya,
28. Demikianlah. dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.
29. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.


Wallahu a’lam.

0 comments:

Slide Kehidupan

Palestina | Tanah AirKu

  © Blogger template 'Perfection' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP